IER-rapport inför Avtalsrörelsen 2013

Inför den förra avtalsrörelsen 2011-2012 förändrades de ekonomiska förutsättningarna relativt mycket från våren 2011 till hösten mot bakgrund av den politiska krisen i eurozonen som medförde stor oro på de finansiella marknaderna. I den uppdatering utsikterna vi gjorde på uppdrag av de opartiska ordförandena i oktober 2011 konstaterade vi att den finansiella oron hade gett realekonomiska spridningseffekter, att förtroendeindikatorer världen över hade gått ned kraftigt och att det fanns tydliga tecken på kreditåtstramning i Västeuropa. Återhämtningen i USA var långsam medan tillväxtekonomierna såg ut att bli måttligt drabbade. Med en global dämpning av tillväxten förutsågs också att den svenska ekonomin skulle bromsa in och att efterfrågeutvecklingen för svensk industri skulle försvagas.

 

Under 2012 har den internationella ekonomin generellt visat en vikande trend, och i större omfattning än vad vi såg framför oss under hösten 2011 och i den förra IER-rapporten i juni. Avmattningen har skett på bred front, även om den drivande kraften varit de djupgående problemen i eurozonen. Ett antal akuta krisförlopp utspelades under hela första halvåret, men efter de grekiska valen har kristemperaturen varit lägre, bl a till följd av ECB:s åtgärder för att säkerställa likviditeten på de finansiella marknaderna. Paradoxalt nog stod svensk ekonomiemot den globala avmattningen bättre än väntat under första halvåret, främst p g a en stark utveckling i den inhemska ekonomin. Industrin har dock gått sidledes eller svagt nedåt.

 

Sammantaget har de globala tillväxtutsikterna justerats ned ytterligare sedan IER-rapporten i juni och riskerna ligger främst på nedåtsidan. Utsikterna för den svenska ekonomin är också oroande att döma av en rad indikatorer som kommit in på senare tid. Det gäller inte minst industrin där olika barometerdata pekar på försvagad efterfrågan, samtidigt som ett antal stora varsel kan förvarna om att många företag är på väg att anpassa personalstyrkorna nedåt. De prognoser för den svenska ekonomin som publicerats efter sommaren har därför återigen reviderats nedåt jämfört med bedömningarna under våren 2012.

 

Läs rapporten här.