Industriavtalet 10 år & forsknings- och innovationspropositionen 2007

Årets industridag har fokus på två frågor, Industriavtalets betydelse för industrins konkurrenskraft och lönebildningen i Sverige, och den kommande forskningspropositionen.

Industriavtalet undertecknades 1997 och bygger på samsyn mellan parterna rörande villkoren för industriell verksamhet i Sverige. Syftet är bland annat att främja tillväxt och goda arbetsförhållanden genom att parterna tar gemensamt ansvar för lönebildningen. En orsak till Industriavtalets tillkomst var den löne-, kostnads- och inflationsutveckling som under allt för många år då präglat svensk arbetsmarknad.

2004 genomfördes den första Industridagen som ett initiativ från det samarbete som genomförs inom ramen för Industriavtalet. Då presenterades ”Industrins offert till Sverige”. Där sammanfattade vi de viktigaste åtgärderna inom forskning och utbildning för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft.

Under 2005 års industridag redovisades hur arbetet påbörjats inom ramen för offerten. Där presenterades även Industrikommitténs energipolitiska agenda. Industridagen 2006 fokuserade på hur Sverige kan arbeta för att behålla ledartröjan inom FoU. Inom ramarna för offertens förslag och idéer visades exempel på resultat upp. De för konkurrenskraften viktiga energifrågorna lyftes fram i ett särskilt block.

Varmt välkommen till Industridagen 2007!

Per Stenström
Ordförande
Industrikommittén

Hans-Olof Nilsson
Vice ordförande
Industrikommittén
Övergripande program Industridagen 2007

Moderator Lydia Capolicchio

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Välkommen

Per Stenström, ordförande Industrikommittén, Hans-Olov Nilsson, vice ordförande Industrikommittén

10.10 Tio år med industriavtalet
– Ett perspektiv på svensk lönebildning

Svante Nycander, fd chefredaktör DN Claes Stråth, GD Medlingsinstitutet Rune Larson, medlare

11.00 Industrikomitténs inspel till FoI 2008

Anders Narvinger, VD Teknikföretagen

11.15 Statsministern har ordet

Fredrik Reinfeldt

12.00 Mingel och lunch

Tre utställningar om Industriavtalet, Energiforskning och Industrins offert till Sverige

13.00 Utmaningar för nordisk industri

Jan Lundberg, forskningschef AstraZeneca

13.20 Energiforskning
– ett viktigt forskningsområde

Sven Kullander, professor KVA

13.40 Hur kan FoI 2008 stärka svensk forskning?

Företrädare för forskningssverige utfrågas av Industrikommittén

15.00 Kaffe
15.25 Kommentarer för statssekreterarna

Peter Honeth och Jöran Hägglund

15.55 Sammanfattning av dagen

Agneta Dreber, VD Livsmedelsföretagen

16.00 Avslutning