Utvecklingsrådet

Industrins utvecklingsråd arbetar med frågor som berör industrins förutsättningar i form av forskning, utveckling, kompetensförsörjning, mm. Även frågor som transporter och infrastruktur, energi och klimat samt jämställdhet behandlas inom utvecklingsrådet.

Det praktiska arbetet sker i arbetsgrupper med deltagare från Industrirådets olika organisationer. Aktuella arbetsgrupper framgår nedan.

Utvecklingsrådet har ett sekretariat som samordnar rådets och arbetsgruppernas verksamhet. Sekretariatet består av Stefan Sjöquist, Industrifacket Metall och Emma Tjärnback, Unionen.

Industrins utvecklingsråd svarar även för planeringen av den årliga Industridagen.

Utvecklingsrådet består av:

Bo-Erik Pers, Jernkontoret (ordförande)
Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer (vice ordförande)
Magnus Berg, Skogsindustrierna
Anders Canemyr, Industriarbetsgivarna
Magnus Huss, IKEM
Patricia Kempff, Teknikföretagen
Maria Sunér, Fleming SveMin
Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundet
Peter Hellberg, Unionen
Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Tomas With, Industrifacket Metall

Sekretariat

Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna
Mathias Ternell, Jernkontoret
Stefan Sjöquist
, Industrifacket Metall
Emma Tjärnback, Unionen
Staffan Bjurulf, Sveriges Ingenjörer

Forskning och innovation

Industrirådet har inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen sammanfattat industriparternas gemensamma syn på forsknings- och innovationspolitiken.

Utgångspunkten har varit hur politiken bäst kan bidra till vårt lands övergripande mål att vara en ledande välfärdsnation med framgångsrika företag, utvecklande arbeten och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Industrirådet anser att ökad samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut är nödvändig för att ta tillvara och långsiktigt utveckla konkurrenskraften och den kompetens som finns i akademi och industri. För att åstadkomma detta har Industrirådet inventerat och sammanställt förslag till åtgärder som överlämnats till regeringen.

Industrirådets FoI-grupp

Peter Johansson, Teknikföretagen (sammankallande)
Teresa Jonek, Teknikföretagen
Nils Hannerz, IKEM
Emma Härdmark, SweMin
Frida Lundmark, LIF
Helena Malmqvist, Jernkontoret
Gert Nilson, Jernkontoret
Torgny Persson, Skogsindustrierna
Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen
Lena Svendsen, Swedish Medtech
Johan Sittenfeld, Sveriges Ingenjörer
Stefan Sjöquist, IF Metall
Emma Tjärnback, Unionen
Aleksandar Zuza, IF Metall

Industridagen

Jonas Hagelqvist, IKEM (sammankallande)
Philippe Fernström, Unionen
Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer
Stefan Sjöquist, Industrifacket Metall
Dan Nyman, Teknikföretagen

Industrisamtalen

Information om styr- och arbetsgruppen kommer inom kort.

STYRGRUPP:
Fredrik Gunnarsson
, Industriarbetsgivarna (sammankallande)
Patricia Kempff, Teknikföretagen
Helena Malmqvist, Jernkontoret
Emma Tjärnback, Unionen
Aleksandar “Sasa” Zuza, IF Metall
Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer
David Wästberg, Almega

Kompetensförsörjning och Teknikcollegefrågor

I arbetsgruppen ingår representanter för Industrirådets centrala organisationer som sitter i Riksföreningens styrelse eller deltar aktivt i arbetet med certifiering av skolor och regioner.

Josefine Larsson, Industrifacket Metall (sammankallande)
Frida Andersson, Teknikföretagen
Mats Andersson, Teknikföretagen
Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna
Jesper Hedin, Industriarbetsgivarna
Greta Hjortzberg, IKEM
Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivare
Henrik Smedmark, TMF
Karin Thapper, Livsmedelsföretagen
Ken Clignez, Livsmedelsarbetareförbundet
Olle Dahlberg, Sveriges Ingenjörer
Kenneth Edwardsson, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Jesper Lundholm, Unionen
Stefan Sjöquist, Industrifacket Metall

[/one_half]

Transporter och infrastruktur

Arbetsgruppen för transporter och infrastruktur bildades under 2017 och arbetar med industrins behov kopplat till området transporter och transportinfrastruktur. Industrins behov består både av godstransporter och personresor. Arbetsgruppens uppgift är att bereda frågor som är relevanta för parterna och ta fram underlag och rapporter med gemensamma ståndpunkter för Industrirådets parter.

Karolina Boholm, Skogsindustrierna (sammankallande)
Anders Canemyr, Industriarbetsgivarna
Emilia Käck, Teknikföretagen
Mårten Larsson, Skogsindustrierna
Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen
Maria Sunér, Fleming SveMin
Mathias Ternell, Jernkontoret
Ellika Berglund, Ås IF Metall
Patrik Björnström, Sveriges Ingenjörer
Karin Ewelönn, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Alen Musaefendic, Unionen
Johan Sittenfeld, Sveriges Ingenjörer
Aleksandar Zuza, Industrifacket Metall

Förhandlingsrådet

För att utveckla parternas samarbete kring industrins förhandlingsfrågor och villkor på arbetsmarknaden organiserar parterna ett Industrins förhandlingsråd (”förhandlingsrådet”).

Förhandlingsrådet består av tre (3) ledamöter från arbetstagarparterna och tre (3) ledamöter från arbetsgivarparterna. Ledamöterna utses bland förhandlingschefer eller avtalssekreterare.

Ledamöter

Tomas Undin, Teknikföretagen (sammankallande)
Eva Glückman, TMF
Per Widolf, Industriarbetsgivarna
Madelene Engman, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk
Martin Wästfelt, Unionen
Veli-Pekka Säikkälä, Industrifacket Metall

Industrins Partsgemensamma Arbetsmiljögrupp

Malin Nilsson, Teknikföretagen (sammankallande)
Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna
Camilla Backlund, IKEM
Kresimir Iveskic, Teknikföretagen
Annica Hedbrant, Unionen
Lena Persson, Livsmedelsarbetareförbundet
Angelika Lang, Industrifacket Metall
Magnus Skagerfält, Sveriges Ingenjörer

Industrirådets arbetsgrupp mot diskriminering och för mångfald

Arbetsgruppen är ett resultat av diskussioner som fördes i anslutning till föregående avtalsförhandlingar mellan industrins parter.

Lena-Liisa Tengblad, Gröna arbetsgivare (sammankallande)
Anders Canemyr, Industriarbetsgivarna
Karin Bolling Ferrel, Teknikföretagen
Henrik Stävberg, IKEM
Gustaf Andersson, Industriarbetsgivarna
Lina Andersson, Unionen
Bengt Eriksson, Industrifacket Metall

Konkurrenskraft på företagsnivå

Robert Tenselius, Teknikföretagen (sammankallande)
Mats Kinnwall, Teknikföretagen
Kerstin Hallsten, Industriarbetsgivarna/Skogsindustrierna
Johan Sittenfeld, Sveriges Ingenjörer
Jon Tillegård, Unionen
Alen Musaefendic, Unionen
Aleksandar Zuza, Industrifacket Metall

Partsekonomerna

Partsekonomernas uppdrag är att fortlöpande samarbeta kring de ekonomiska förutsättningarna som gäller för den svenska industrin i en global ekonomi och marknad.

Partsekonomerna ska årligen utarbeta en rapport till Industrirådet som behandlar industrins förutsättningar och konkurrenssituation och de ska gemensamt bedöma effekterna av större konjunkturförändringar.

Ledamöter

Kerstin Hallsten, Industriarbetsgivarna
Mats Kinnwall
, Teknikföretagen
Katarina Lundahl, Unionen
Erica Sjölander, Facken inom industrin

Industrins Ekonomiska Råd

I enlighet med Industriavtalet inrättade Industrikommittén i augusti 1997 Industrins Ekonomiska Råd (IER) genom att utse några fristående ekonomer.

Industrins ekonomiska råd är en rådgivande grupp bestående av fyra oberoende ekonomer. De ska kunna lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrirådet. Mauro Gozzo är ordförande i IER.

Ledamöter

Ola Bergström, professor, Göteborgs universitet (ordförande)
Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef på Konjunkturinstitutet
Karin Olofsdotter, Docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet

Opartiska ordföranden

Industrins parter har utsett fem nya opartiska ordföranden (OpO). Deras uppgift är att biträda avtalsparterna i kollektivavtalsförhandlingar.

De opartiska ordförandena har också som uttalad uppgift att bidra till en ökad samordning av förhandlingarna. Fem personer har utsetts till opartiska ordföranden. Erland Olauson är ordförande i OpO-gruppen.

Opartiska ordförande består av

Jan-Peter Duker (tidigare vice vd på Svenskt Näringsliv)
Lars-Anders Häggström (tidigare ordförande i Handelsanställdas förbund)
Christina Nygårdh (tidigare på förhandlingschef Sveriges Ingenjörer)
Erland Olauson (tidigare LO:s förste vice ordförande och avtalssekreterare)
Robert Schön (tidigare förhandlingschef på Industriarbetsgivarna)
Karl Olof Stenqvist (tidigare förhandlingschef på Teknikföretagen)