Välkommen till Industrirådet!

Industrirådet (tidigare Industrikommittén) består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

 

Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersätter det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Det nya Industriavtalet, som undertecknades den 21 juni, förstärker och breddar parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det förstärker också industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna.

 

Avtalet har undertecknats av medlemmarna i Industrirådet (tidigare Industrikommittén) som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Industrirådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

Nyheter

Industrirådets förslag ska stärka Sveriges konkurrenskraft
Industrirådet har presenterat sina förslag för att Sverige ska vara världsledande inom kvalificerad industriell verksamhet även i framtiden.

Riksbanken försvårar lönebildningen
Riksbankens ensidiga fokus på den finansiella stabiliteten riskerar att gå ut över den samhällsekonomiska stabiliteten. Inflationsförväntningarna och den låga inflationstakten äventyrar lönebildningen på svensk arbetsmarknad då parterna får svårt att förutse Riksbankens agerande och därmed den framtida penningpolitiken. Det framhåller Industrins Ekonomiska Råd (IER) i sin nya rapport.

Industristrategi för forskning och innovation
Forskning och innovation är ett av fyra områden som Industrirådet anser viktiga att ta upp i en industristrategi för Sverige. De övriga områdena är hållbar utveckling, kompetensförsörjning samt regelverk och marknadsförutsättningar.

» Nyhetsarkiv

Senaste rapporter